Mot historiens klimaks
Forside | Detaljert innhold | Kjøp & nedlasting | Link og litteratur

Kapittel 20:

En verdensomfattende religiøs vekkelse

I budskapet som den første engelen i Åp 14 forkynner, blir det forutsagt en stor religiøs vekkelse i forbindelse med kunngjøringen av Kristi snare gjenkomst. Profeten så en engel som fløy under himmelhvelvet. «Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. Han ropte med høy røst: «Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmel og jord, hav og kilder!»»1

At en engel står nevnt som budbærer, er et viktig moment. Den allvise Gud har villet fremstille herligheten og kraften i den betydningsfulle gjerningen med den renhet, storhet og kraft som kjennetegner det himmelske sendebud. Engelen som flyr «under himmelhvelvet» og forkynner advarselen «med høy røst» til «alle nasjoner og stammer, tungemål og folk», viser at varselsbudskapet hurtig blir spredt over hele verden. 
 

Et budskap om dommens time

Selve budskapet forteller om tiden da dette skal skje. Det blir fremstilt som en del av «et evig evangelium» som bærer bud om at dommen er begynt. Evangeliet har lydt til alle tider, men denne delen kunne ikke bli forkynt før i de siste dager, for først da «er timen kommet».

Profetiene fremstiller en rekke begivenheter som i tur og orden fører ned til tiden da dommen begynner. Dette gjelder særlig Daniels bok. Men Daniel fikk beskjed om at den del av profetien som gjaldt de siste dager, skulle være lukket og forseglet «inntil endetiden». Budskapet om dommen, som grunnet seg på oppfyllelsen av disse profetiene, kunne ikke bli forkynt før denne tiden. Men i «endetiden» skal mange granske den, «og kunnskapen skal bli stor». 2

Apostelen Paulus advarte menigheten mot å vente Kristi gjenkomst i hans levetid. «For først må frafallet komme og Den Lovløse komme til syne, han som ender i fortapelse.»3 Vi kan ikke vente Herrens komme før etter det store frafallet og den lange tidsperioden da «Den Lovløse» skulle regjere.

«Lovløshetens hemmelighet», «han som ender i fortapelse», er en fremstilling av pavemakten som skulle herske i 1260 år. Denne tidsperioden sluttet i 1798. Kristi gjenkomst kunne ikke skje før den tiden. Advarselen fra Paulus dekker hele den kristne tidsalder frem til 1798. Først etter den tiden skulle budskapet om Kristi gjenkomst bli forkynt. 

Et slikt budskap har aldri tidligere lydt. Paulus forkynte det ikke, som vi alt har sett. Til sine trosfeller sa han at de kunne vente Herrens komme i en fjern fremtid. Heller ikke reformatorene forkynte det. Martin Luther mente at dommen ville inntreffe omkring tre hundre år etter hans tid. Men etter 1798 er seglet fjernet fra Daniels bok, kunnskapen om profetiene har økt, og mange har forkynt det alvorlige budskapet at dommens dag er nær.

Verdensmisjonæren Joseph Wolff

I likhet med den store reformasjonen på 1500-tallet fremstod også adventbevegelsen samtidig i forskjellige kristne land. Både i Europa og Amerika begynte gudfryktige personer å studere profetiene, og ved å fordype seg i det inspirerte ord fant de overbevisende vitnesbyrd om at tiden var i ferd med å ebbe ut. I forskjellige land var det isolerte kristelige grupper som bare ved å granske Den hellige skrift ble overbevist om at Jesu gjenkomst var nær.

I 1821, tre år etter at Miller var blitt klar over profetien om dommens dag, begynte verdensmisjonæren Joseph Wolff å forkynne at Herrens komme var nær. Han var født i Tyskland av jødiske foreldre, og faren var rabbiner. Som ganske ung var han blitt overbevist om sannheten i den kristne tro. Oppvakt og vitebegjærlig som han var, lyttet han interessert til samtalene hjemme, der fromme jøder daglig møttes for å samtale om sitt folks håp og forventninger, om den kommende Messias og gjenopprettelsen av Israel. En gang hørte han at de nevnte Jesus fra Nasaret, og spurte hvem han var. «En meget begavet jøde,» ble det svart. «Men da han gav seg ut for å være Messias, ble han dømt til døden av det jødiske råd.»

«Hvorfor ble Jerusalem ødelagt?» spurte han videre. «Og hvorfor er vi i landflyktighet?»

«Akk, akk,» svarte faren, «fordi jødene tok livet av profetene.» øyeblikkelig slo denne tanken ned i gutten: «Kanskje Jesus også var en profet som jødene drepte, enda han var uskyldig.»4  Denne tanken grep ham så sterkt at han ofte stod utenfor en kirke og lyttet til forkynnelsen. Han hadde ikke lov å gå inn.

Joseph var ikke mer enn sju år da han en gang overfor en eldre kristen nabo skrøt av at Israel ville oppleve en strålende fremtid når Messias kom. Til dette svarte den gamle mannen vennlig: «Jeg skal fortelle deg om den virkelige Messias, gutten min. Det var Jesus fra Nasaret... som dine forfedre korsfestet, slik de også gjorde med profetene i gamle dager. Gå hjem og les Jes 53, så blir du nok overbevist om at Jesus Kristus er Guds Sønn.»5

Dette gjorde et sterkt inntrykk på gutten. Da han gikk hjem og leste Bibelen, undret han seg over hvor nøyaktig profetien ble oppfylt på Jesus fra Nasaret. Var det virkelig sant alt det den kristne mannen hadde sagt? Gutten bad faren forklare denne profetien, men han møtte en slik avvisende taushet at han aldri mer våget å snakke om dette. Men det økte bare ønsket om å lære mer om kristendommen.

Hjemme holdt de omhyggelig skjult for ham det han gjerne ville vite. Bare elleve år gammel forlot han hjemmet og drog ut i verden for å skaffe seg utdanning, så han selv kunne velge religion og livsgjerning. En tid fikk han bo hos noen slektninger, men han ble snart jaget bort som en frafallen. Alene og uten penger måtte han klare seg selv som best han kunne. Han drog fra sted til sted, leste flittig, og levde av å undervise i hebraisk.

En katolsk lærer fikk ham til å gå over til katolisismen, og han bestemte seg for å bli misjonær blant sitt eget folk. Med dette i tanke drog han noen få år senere til et universitet i Rom for å studere. Her ble han beskyldt for kjetteri fordi han hadde for vane å tenke selvstendig og si det han mente. Han angrep kirkens misbruk offentlig og etterlyste reformer.

Til å begynne med behandlet de pavelige prelatene ham på en elskverdig måte, men etter en tid ble han sendt bort fra Rom. Under kirkens oppsyn drog han fra sted til sted, inntil det var helt klart at han ikke ville bøye seg under romerkirkens åk. Han ble stemplet som uforbederlig og fikk dra hvor han selv ville. Det endte med at han reiste til England, der han gikk over til protestantismen og sluttet seg til den engelske kirke. Etter to års studier drog han i 1821 ut på sin misjon.

Wolff tok imot budskapet om Kristus som kom første gang som «en smertenes mann, vel kjent med sykdom». Men han var også klar over at profetiene like klart talte om hans annet komme i kraft og herlighet. Han prøvde å overbevise sitt eget folk om at Jesus fra Nasaret var den lovede Messias, og gjøre dem kjent med hans første komme i ydmykhet som et offer for menneskenes synd. Samtidig underviste han dem om hans gjenkomst som konge og befrier.

«Jesus fra Nasaret, den virkelige Messias, som fikk hendene og føttene gjennomboret, og som lik et lam ble ført til slakterbenken, var en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han kom første gang etter at kongespiret hadde veket fra Juda og herskerstaven fra hans føtter. Han skal komme annen gang i himmelens skyer med rop fra overengelen og støt i Guds basun.»6

«Han skal stå på Oljeberget, og herredømmet over skapningen som Adam en gang fikk, og som han mistet, skal Kristus få. Han skal være konge over hele jorden. Skapningens sukk og klage skal ta slutt, og lovprisning skal lyde. ...Når Jesus kommer i sin Fars herlighet med alle de hellige englene, ... skal de troende som er døde, oppstå først. Det er dette vi kristne kaller den første oppstandelse. Da skal dyrene endre natur og bli underlagt Kristus. Det skal være fred overalt. Igjen skal Herren se ned på jorden og si: Det er overmåte godt.»7

Wolff trodde at Herren ville komme meget snart. Slik han tolket de profetiske tidsperioder, ville verdens ende skje på et tidspunkt som lå nær opp til det Miller hadde kommet frem til. Når folk henviste til at «dag og time kjenner ingen», og at mennesker ikke visste noe om hvor nært Herrens komme var, svarte Wolff: «Har Herren sagt at dagen og timen aldri skal bli kjent? Har han ikke gitt oss tidenes tegn så vi i det minste skal vite når hans komme nærmer seg, på samme måte som vi vet at sommeren er i anmarsj når fikentreet skyter blad? Skal vi aldri få vite noe om tiden, når han selv oppfordrer oss til ikke bare å lese Daniels bok, men også å forstå den?

Nettopp i Daniels bok sies det at boken skal være lukket og forseglet inntil endens tid. Videre at mange skal granske den og at «kunnskapen skal øke» (i endens tid). Dessuten har Herren ikke ment å si at vi skal være uvitende om endens nærhet, men at ingen kjenner «dag og time». Han sier at vi skal vite så meget om tidenes tegn at det kan få oss til å berede oss for hans komme, likesom da Noah bygde arken.»8

Om den gjengse tolkning av Skriften, eller rettere mistolkning, skrev Wolff: «Størstedelen av kristenheten har veket av fra Bibelens klare mening, og følger buddhistenes fantasifulle plan som går ut på at menneskenes fremtidige lykke består i å bevege seg omkring i luften. Når de leser ordet jøde, betyr det hedning; med navnet Jerusalem menes kirken; når det står jorden, betyr det himmelen; Herrens komme betyr fremgang for misjonsselskapene; og når det tales om å gå opp til Herrens tempelberg, betyr det en stor metodistsamling.»9

I tjuefire år, fra 1821 til 1845, reiste Wolff vidt omkring. Han var i Afrika og besøkte Egypt og Etiopia. I Asia reiste han gjennom Palestina, Syria, Iran, Bukhara og India. Han var også i De forente stater, og på reisen dit talte han på øya St. Helena. I august 1837 kom han til New York. Etter å ha talt der, gjorde han det samme i Philadelphia og Baltimore og drog derfra til Washington, D.C.

Om besøket der sier han: «Etter forslag fra tidligere president John Quincy Adams vedtok kongressen enstemmig at jeg skulle få holde foredrag i kongresshallen. Foredraget ble holdt på en lørdag, og alle kongressmedlemmene var til stede sammen med biskopen av Virginia, geistligheten i Washington og mange av byens borgere. Den samme ære ble vist meg av myndighetene i New Jersey og Pennsylvania, som overvar en rekke foredrag jeg holdt om mine studier i Asia, og om Kristi herredømme.»10

Wolff reiste omkring i de mest usiviliserte land uten beskyttelse fra noen myndighet i Europa. Påkjenningen var stor og farene mange. Han fikk stokkepryl og han sultet. Han ble endog solgt som slave og tre ganger dømt til døden. Han ble overfalt og holdt på å omkomme av tørst. En gang mistet han alt han eide og måtte gå flere hundre kilometer til fots i fjellene, mens snøen pisket ham i ansiktet, og de bare føttene ble valne av den frosne jorden.

Når noen advarte ham mot å ferdes blant ville, fiendtlige stammer, svarte han at han var «godt væpnet». Våpnene var «bønn, iver for Kristus og tillit til hans hjelp». «Jeg er også utstyrt med kjærlighet til Gud og til nesten, og jeg har Bibelen i hånden.» Alltid hadde han Bibelen på hebraisk og engelsk med seg. Om en av sine siste reiser sier han: «I hånden holdt jeg en åpen bibel. Jeg følte at min kraft lå i denne boken, og at den ville holde meg oppe.»11

Slik holdt han på helt til budskapet om dommen hadde nådd ut til en stor del av verden. Han formidlet Guds ord til jøder, tyrkere, iranere, hinduer og mange andre folkeslag og stammer på deres eget språk. Overalt forkynte han at Messias snart skulle regjere.

Mens han var på reise i Bukhara, fant han et isolert folk som trodde på Herrens snare komme. Han forteller at araberne i Yemen har en bok som de kaller Seera, som nevner Kristi gjenkomst og at han skal regjere i herlighet. De venter at store begivenheter skal inntreffe i 1840. «Jeg tilbrakte seks dager i Yemen sammen med rechabittene. De drikker ikke vin, planter ikke vingårder, sår ikke. De bor i telt og minnes gode, gamle Jonadab, sønnen til Rechab. Blant dem fantes etterkommere etter israelittene, av Danstammen, ... som sammen med Rechabs etterkommere venter at Messias snart skal komme i himmelens skyer.»12

En annen misjonær fant noe lignende i Tataria. En av prestene der spurte misjonæren når Kristus skulle komme igjen. Da han svarte at han ikke visste det, ble presten svært forbauset over en slik uvitenhet hos en som underviste andre om Bibelen, og sa at han selv oppfattet profetiene slik at Kristus ville komme omkring 1844.
 

En global vekkelse

Så tidlig som i 1826 begynte noen i England å forkynne Kristi gjenkomst. Men bevegelsen tok ikke en så fast form der som i Amerika. Det nøyaktige tidspunktet ble ikke presisert på samme måte, men budskapet om gjenkomsten ble forkynt vidt og bredt, ikke bare blant dissentere.

Mourant Brock, en engelsk forfatter, sier at omkring sju hundre statskirkeprester var med og forkynte «evangeliet om riket». Budskapet som varslet Herrens gjenkomst i 1844, ble også forkynt på De britiske øyer. Skrifter fra Amerika som handlet om Jesu gjenkomst, ble spredt vidt omkring, og bøker og blad derfra ble også trykt og utgitt.

Den engelsk fødte Robert Winter, som hadde tatt imot adventtroen i Amerika, reiste i 1842 tilbake til fedrelandet for å forkynne Herrens gjenkomst. Mange tok del i arbeidet, og budskapet om dommen ble forkynt i forskjellige deler av De britiske øyer.
 

Jesuitt og lutheraner forkynner Jesu gjenkomst

I Sør-Amerika, som var preget av barbari og presteveide, fikk den spanske jesuitten Lacunza innsikt i Den hellige skrift og fant sannheten om Jesu snare gjenkomst. Han følte at han måtte gå ut med advarselen, men for å unngå kirkens påtale, skrev han en bok under forfatternavnet Rabbi Ben-Israel, en jøde som var blitt omvendt. Lacunza levde på 1700-tallet, men det var først i 1825 at boken hans ble kjent i London og oversatt til engelsk. Den bidrog til å stimulere interessen for Kristi annet komme, som allerede var vakt i England.

På 1700-tallet forkynte Bengel denne læren i Tyskland. Han var luthersk prest og også en anerkjent forsker og bibelkritiker. Etter fullført utdanning gav han seg i kast med teologiske studier. Dette passet godt til hans alvorlige, religiøse legning som var blitt styrket gjennom oppdragelsen og skolegangen i hans yngre år. Som andre unge, tenksomme personer både før og siden måtte han kjempe med tvil og anfektelser. Med dyp følelse hentyder han til de «mange piler som gjennomboret hans arme hjerte og gjorde ungdomstiden til en tung byrde».

Da Bengel ble medlem av kirkerådet i Würtemberg, gjorde han seg til talsmann for religionsfrihet. Selv om han forsvarte kirkens rettigheter og privilegier, gikk han inn for en rimelig grad av religiøs frihet for alle som av samvittighetsgrunner følte at de måtte forlate kirken.13 Senere har man der i distriktet kunnet merke den positive virkningen av dette. 

Det var mens han forberedte en preken over Åp 21, som han skulle holde på første søndag i advent, at lyset om Kristi gjenkomst plutselig brøt igjennom. Profetiene i Åpenbaringsboken ble klarere for ham enn noensinne tidligere. Betydningen av de herlige begivenhetene som profetien åpenbarte, overveldet ham slik at han en stund måtte holde opp med å fordype seg i dette. Da han stod på prekestolen, kom det på ny for ham i all sin klarhet og kraft. Fra da av gikk han helt og fullt inn for å studere profetiene, særlig Åpenbaringsboken, og han ble snart overbevist om at de vitnet om Kristi snare gjenkomst. Tidspunktet han kom frem til, avvek bare med noen få år fra det som Miller senere fremholdt. 

Bengels skrifter ble kjent og lest overalt i kristenheten. Hans syn på profetiene ble stort sett akseptert i fyrstedømmet Würtemberg der han hørte hjemme, og delvis også i andre deler av Tyskland. Bevegelsen han satte i gang, levde videre etter hans død, og budskapet om Jesu gjenkomst ble forkynt i Tyskland samtidig med at det vakte oppmerksomhet også i andre land. Tidlig drog noen av tilhengerne til Russland, og troen på Kristi snare komme har senere vært levende på visse steder der.
 

Adventforkynnere i Frankrike og Sveits

Lyset skinte også i Frankrike og Sveits. I Genève, der Farel og Calvin hadde startet reformasjonen, forkynte Gaussen budskapet om Kristi gjenkomst. I studietiden ble han påvirket av rasjonalismen som gjennomsyret Europa på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. Da han ble prest, var han ikke bare fremmed for sann tro, men var nærmest skeptiker. I sine yngre dager hadde han interessert seg for profetiene. Etter å ha lest Rollins oldtidshistorie ble han oppmerksom på profetien i Dan 2, og det slo ham hvor nøyaktig historien oppfylte profetien. Dette vitnesbyrdet om Skriftens inspirasjon ble som et anker for ham i de vanskelighetene han senere møtte. Rasjonalismen tilfredsstilte ham ikke lenger, og når han studerte Bibelen og søkte etter klarere lys, fikk han etter hvert en positiv tro.

Mens han studerte profetiene, ble han overbevist om at Kristi gjenkomst var meget nær. Han var klar over at dette var en alvorlig og viktig sak, og det var maktpåliggende for ham å gjøre den kjent. Men den vanlige oppfatning at Daniels bok var et mysterium, var en alvorlig hindring. Til sist bestemte han seg for å begynne med barna. Det hadde også Farel gjort da han forkynte evangeliet i Genève. Gjennom dem håpet han etter hvert å kunne nå foreldrene.

Da han senere forklarte hensikten med denne fremgangsmåten, sa han: «Jeg vil gjerne at folk skal vite at når jeg gjorde det på den måten, var det ikke fordi saken var uvesentlig, men nettopp fordi den var så betydningsfull at jeg gjerne ville legge den frem slik at alle kunne forstå. Derfor henvendte jeg meg til barna. Jeg ville gjerne nå folk, men var redd at jeg ikke ville lykkes hvis jeg henvendte meg direkte til de voksne.» «Derfor begynner jeg med de yngste. Jeg samler en flokk barn omkring meg. Hvis gruppen øker og de hører etter og er interessert, så de etterpå kan forklare det de har hørt, er jeg sikker på at jeg snart får en ny forsamling. I neste omgang vil også de voksne finne ut at det er bryet verd å sette seg ned og studere. Og da er hensikten oppnådd.»14

Når han talte til barna, kom også voksne for å høre, og kirken ble full av oppmerksomme tilhørere. Blant dem var fremtredende og lærde menn, og også utlendinger som var på besøk i Genève. Disse brakte budskapet med seg til andre land.

Oppmuntret av fremgangen utgav Gaussen sine foredrag på trykk og håpet at de ville stimulere interessen for studiet av de profetiske bøker i de fransktalende menigheter. Han forklarte sin fremgang slik: «Å utgi dette stoffet for barna er det samme som å si til de voksne, som ofte unnskylder seg med at de ikke leser slikt fordi det er for vanskelig: «Hvordan kan det være for vanskelig når selv barna skjønner det?» Og han tilføyde: «Jeg vil gjerne forsøke å gjøre menigheten interessert i å studere profetiene.» «Jeg vet ikke om noe studium som gir bedre svar på tidens utfordring.» «Det forbereder oss for trengselen vi snart skal møte, og for Jesu gjenkomst.»

Selv om Gaussen var en av de mest fremtredende og avholdte fransktalende predikanter, ble han etter en tid avsatt fra presteembetet. Hovedanklagen mot ham var at han brukte Bibelen som lærebok for ungdommen i stedet for kirkens katekisme, som var tørr og rasjonalistisk og nesten ikke inneholdt noe om positiv tro.

Senere ble han lærer i kristendomskunnskap, mens han om søndagen fortsatte å undervise barna i Den hellige skrift. Det han skrev om profetiene, vakte stor interesse. Fra kateteret, gjennom det trykte ord og ved sin yndlingsvirksomhet som lærer for barna fortsatte han i mange år å øve betydelig innflytelse. Det førte til at mange begynte å studere de profetiene som viste at Jesu gjenkomst var nær.
 

Barnepredikanter i Skandinavia

Også i Skandinavia ble Kristi gjenkomst forkynt, og det vakte interesse vidt og bredt. Mange ble revet ut av sin sorgløse trygghet. De bekjente sin synd, vendte om og bad om tilgivelse i Kristi navn. Men statskirkens prester satte seg imot bevegelsen og sørget for at noen av dem som forkynte budskapet, ble fengslet. Når de på den måten ble brakt til taushet, lot Gud mindreårige barn på en mirakuløs måte forkynne budskapet om Kristi gjenkomst. Fordi de var umyndige, kunne lovens arm ikke nå dem, og de fikk tale uhindret.

Bevegelsen omfattet hovedsakelig den jevne befolkning, og de kom sammen til husmøter for å høre budskapet. Barnepredikantene var for det meste fattige husmannsbarn. Noen av dem var ikke mer enn fra seks til åtte år. Deres liv vitnet om at de elsket Jesus, og de prøvde å leve i samsvar med Guds vilje. Ellers var de som barn flest på deres alder. Men når de talte, var det tydelig at de var under en innflytelse utenfor dem selv. De snakket og oppførte seg annerledes, og med alvor og kraft forkynte de domsbudskapet med Skriftens egne ord: «Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom.» De irettesatte folk for deres synder og refset umoral og last. Dessuten gikk de til felts mot verdslighet og frafall og formante tilhørerne til å flykte fra den kommende dom.

Folk lyttet spent, og Guds Ånd talte inntrengende til dem. Mange studerte Bibelen med ny og større interesse. Drankere og lastefulle mennesker ble omvendt. Andre sluttet med å være uhederlige. Det som skjedde, var så påfallende at til og med prestene var nødt til å innrømme at Gud var med i vekkelsen.
Herren ville at budskapet om Jesu gjenkomst skulle bli forkynt i de skandinaviske land. Men da hans tjenere ble brakt til taushet, sendte han sin Ånd over barna så arbeidet kunne bli utført.

Da Jesus drog opp til Jerusalem, ble han fulgt av en jublende folkeskare. Med viftende palmegrener og med seiersrop hyllet de ham som Davids sønn. Men de misunnelige fariseerne bad ham om å få dem til å tie. Jesus sa at alt dette var en oppfyllelse av profetien, og dersom folket tidde, skulle steinene rope.

Folk ble skremt av truslene fra prestene og rådsherrene, og jubelen stilnet da de drog inn gjennom portene i Jerusalem. Men barna i tempelgården gjentok omkvedet og ropte mens de viftet med palmegrenene: «Hosianna, Davids sønn!» Da ble fariseerne ergelige og sa til ham: «Hører du hva de sier?» Jesus svarte: «Ja, men har dere aldri lest: Du har latt småbarn og spedbarn synge din pris!»15 Likesom Gud virket gjennom barna ved Kristi første komme, benyttet han også barn da budskapet lød om hans annet komme. Budskapet om Jesu gjenkomst skulle forkynnes for alle stammer og tungemål og folk, og dette måtte oppfylles.
 

Adventvekkelsen stod sterkt i Amerika

William Miller og hans medarbeidere skulle forkynne varselsbudskapet i Amerika. Dette landet ble midtpunktet for den store adventbevegelsen. Der ble profetien om den første engels budskap oppfylt på den mest direkte måten. Skrifter som Miller og hans medarbeidere hadde forfattet, ble spredt til fjerne land. Der hvor misjonærene trengte frem, ble budskapet om Kristi snare gjenkomst forkynt. Overalt lød det evige evangelium: «Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom.»

Budskapet om de profetier som syntes å peke frem mot Kristi komme våren 1844, gjorde et dypt inntrykk på folk. Etter hvert som budskapet ble forkynt fra delstat til delstat, ble det møtt med levende interesse. Mange ble overbevist om at de profetiske tidsberegninger var korrekte. Med glede tok de imot budskapet og oppgav sine tidligere standpunkter. Noen predikanter forlot sin menighet og dens troslære. De gav avkall på sin lønn og sluttet seg til dem som forkynte Jesu gjenkomst. Men jevnt over var det forholdsvis få predikanter som tok imot budskapet. Derfor ble det for en stor del betrodd legfolk.

Bønder forlot åkrene, håndverkere la verktøyet til side, kjøpmenn forlot butikkene og funksjonærer sine stillinger. Likevel var det få misjonsarbeidere i forhold til den store gjerningen som skulle utføres. Ugudeligheten blant kristenheten og ondskapen i verden lå som en byrde på disse sanne vektere. Villig tålte de slit, savn og lidelse, bare de fikk lede mennesker til omvendelse og frelse. Satan prøvde å hindre arbeidet, men det gikk stadig frem, og mange tusen tok imot budskapet om Kristi annet komme.

Overalt lød det inntrengende budskapet som oppfordret syndere, både verdslige og menighets medlemmer, til å fly fra den kommende vredesdom. Likesom døperen Johannes, Kristi forløper, la disse predikantene øksen ved roten av treet og formante alle til å bære omvendelsens frukter. Deres gripende appell var en sterk kontrast til forsikringen om fred og trygghet som lød fra prekestolene ellers.

Overalt ble folk grepet av budskapet. Skriftens enkle, direkte vitnesbyrd som ble båret frem i Den Hellige Ånds kraft, hadde en over bevisningens tyngde som bare få klarte å stå imot. Navnkristne ble vekket opp av sin falske trygghet. De så sitt frafall, sin verdslighet og mangel på tro, sin stolthet og selviskhet. Mange søkte Herren i anger og ydmykhet. I stedet for å trakte etter jordiske ting, ble de nå himmelvendte. Guds Ånd hvilte over dem, og bløtgjorte og nedbrutte ropte også de: «Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom.»

Gråtende spurte de: «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» De som hadde vært uærlige, ønsket å gjøre opp. Alle som fant fred i Kristus, lengtet etter at andre skulle få oppleve det samme. Foreldrenes hjerter ble vendt til barna, og barnas hjerter til foreldrene. Stolthet og forlegenhet forsvant. Oppriktige bekjennelser ble avlagt, og i hjemmene arbeidet man for å frelse de nærmeste og kjæreste. Ofte hørte man inderlig forbønn, og mange steder var det mennesker i dyp sjelenød som ropte til Gud. Mange kjempet natten igjennom i bønn om visshet for at deres synd var tilgitt, eller om at slektninger og naboer måtte bli frelst.

Folk fra alle samfunnslag kom til møtene. Høy og lav, rik og fattig var av forskjellige grunner ivrige etter å høre budskapet om Kristi gjenkomst. Herren holdt motstanderne i sjakk mens hans tjenere fremholdt det de trodde på. Somme tider var redskapene svake, men Guds Ånd gav budskapet kraft. Man merket at Guds engler var til stede, og hver dag ble mange omvendt.

Det var tyst i de store forsamlingene når Bibelens vitnesbyrd om Kristi snare gjenkomst ble fremholdt. Det var som om himmel og jord nærmet seg hverandre. Folk i alle aldersgrupper merket Guds kraft. Glade til sinns drog de hjem, og gledesutbrudd lød i nattestillheten. Ingen som overvar disse møtene, kunne noen gang glemme den gripende opplevelsen. 

At det ble kunngjort et bestemt tidspunkt for Kristi gjenkomst, vakte sterk motstand fra folk av alle samfunnslag, fra presten på prekestolen til, den mest likeglade, trassige synder. Følgende profeti ble oppfylt: «Først og fremst må dere vite at det i de siste dager skal komme folk som farer med spott og følger sine egne lyster. Hånlig sier de: «Hva med løftet om hans gjenkomst? Våre fedre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av. »»16

Mange bekjennende kristne gav uttrykk for at de ikke hadde noe imot læren om Kristi gjenkomst, men mot å fastsette et bestemt tidspunkt. Men Gud leste deres tanker. De ville ikke høre tale om at Kristus skulle komme og dømme verden med rettvishet. De hadde vært utro tjenere, og deres gjerninger kunne ikke stå for Guds ransakende blikk. De var redde for å møte sin Herre. På samme måte som jødene da Kristus kom første gang, var heller ikke de beredt til å ta imot ham. Ikke nok med at de nektet å lytte til Bibelens klare tale, men de gjorde narr av dem som ventet på Herrens komme. Satan og englene hans frydet seg. De hånet Kristus og de hellige englene fordi de bekjennende kristne hadde så liten kjærlighet at de ikke ønsket han skulle komme.
 

Kallet om å våke og vente

«Ingen kjenner dagen og timen,» var den vanlige innvending fra dem som forkastet adventtroen. Teksten lyder slik: «Men den dag og time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen.» De som ventet på Herren, forklarte denne teksten på en tydelig og logisk måte og påviste at motstanderne misbrukte den.

Kristus uttalte dette i den minneverdige samtalen med disiplene på Oljeberget etter at han hadde vært i templet for siste gang. De hadde spurt: «Hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?» Jesus gav dem tegnene og sa: «Slik skal dere også, når dere ser alt dette skje, vite at han er nær og står for døren.»17

En uttalelse av Jesus må ikke brukes for å tilbakevise en annen. Selv om ikke noe menneske vet dagen og timen for hans komme, har han fortalt oss når tiden er nær, og det venter han at vi skal være klar over. Vi får også vite at det vil være like skjebnesvangert for oss å overse advarselen og forsømme å vite når hans komme er nær, som det var for folk på Noahs tid som ikke visste at storflommen var i anmarsj.

Lignelsen om den tro og den utro tjener viser hvordan det vil gå med den tjeneren som sier til seg selv: «Det varer lenge før min Herre kommer.» Lignelsen viser hvordan Kristus ved sin gjenkomst vil vurdere og lønne dem som våket, og som forkynte hans komme, og dem som ikke gjorde det. «Så våk da!» sier han. «Det er den tjeneren som herren finner i ferd med dette når han kommer tilbake. Lykkelig er han!» «Men hvis du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over deg.»18

Paulus skriver om en kategori mennesker som Herren kommer uventet over. «Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier: «Fred og ingen fare», da kommer plutselig undergangen over dem. ...

Og de skal ikke slippe unna.» Men om dem som har gitt akt på Jesu advarsel, føyer han til: «Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle overrumple dere som en tyv. For dere er alle lysets barn og dagens barn; vi hører ikke natten eller mørket til.»19

Det viser seg altså at Skriften ikke gir mennesker noen hjemmel for å være uvitende om når Kristi komme er nær. Men de som bare ville ha en unnskyldning for å forkaste sannheten, lukket øynene for denne forklaringen. Dristige spottere og endog Ordets forkynnere gjentok stadig omkvedet: «Ingen kjenner dagen og timen.» Når folk ble vakt og begynte å spørre etter veien til frelse, la disse predikantene seg imellom og prøvde å berolige dem ved en falsk fortolkning av Guds ord. Utro vektere tok del i den store bedragerens virksomhet og ropte: Fred, fred! selv om Gud ikke hadde forkynt fred. Likesom fariseerne på Kristi tid, var det mange som nektet å gå inn i himmelriket, og hindret dem som var på vei dit. Disse menneskers blod vil bli krevd av deres hånd.
 

Hard påkjenning for de adventtroende

Det var som regel de frommeste og mest gudhengitte i de ulike kirkesamfunn som først tok imot budskapet. De som studerte Bibelen selv, kunne ikke unngå å se at det gjengse syn på profetiene var ubibelsk. I de tilfeller der folk ikke var dominert av presteskapet, men studerte Skriften selv, var det tilstrekkelig å sammenligne adventforkynnelsen med Guds ord for å konstatere at den hadde guddommelig autoritet.

Mange ble forfulgt av sine vantro medkristne. Noen samtykket i å tie med sitt håp for å beholde sin status i den menigheten de tilhørte. Andre følte at hvis de skulle være tro mot Gud, kunne de ikke skjule det han hadde betrodd dem. Mange ble utelukket fra menighetsfellesskapet bare fordi de vitnet om sin tro på Kristi komme. De som ble prøvd på denne måten, fant trøst i disse ord av profeten: «Deres brødre som hater dere og støter dere bort for mitt navns skyld, de sier: «La Herren vise seg herlig, så vi kan se hvor glade dere blir!» Men de skal bli til skamme.»20 

Guds engler fulgte nøye med i hvordan budskapet ble mottatt. Når menighetene forkastet det, snudde englene seg bedrøvet bort. Men mange var enda ikke blitt prøvd når det gjaldt budskapet om Kristi komme. Andre ble ført vill av sine ektefeller, foreldre eller barn som fikk dem til å tro at det endog var synd å lytte til denne «vranglæren». Engler fikk pålegg om å ta seg spesielt av disse menneskene, for enda mer lys skulle skinne for dem fra Guds trone.
 

Forventning og skuffelse

De som hadde tatt imot budskapet, ventet med ubeskrivelig lengsel på Jesu gjenkomst. Tiden var nær da de ventet å møte ham. Rolig og med dypt alvor innstilte de seg på det som skulle skje. De hadde fred i et inderlig samfunn med Gud, en forsmak på den hvile de skulle få i den kommende herlighet. Ingen av dem som opplevde dette håpet og denne fortrøstningen, kunne siden glemme den dyrebare ventetiden.

Noen uker i forveien opphørte nesten all verdslig virksomhet. De oppriktig troende ransaket nøye hver tanke og følelse hos seg selv, som om de lå på dødsleiet og om få timer skulle lukke øynene for godt. At de skulle ha skaffet seg en spesiell «himmelfartsdrakt», er ikke i samsvar med virkeligheten, men alle følte at de trengte en indre overbevisning om at de var beredt til å møte Jesus. De hvite klærne var sjelens renhet, en karakter som var renset for synd ved Kristi forsoning.

Det ville være godt om Guds folk i dag var like villig til selvprøving og hadde den samme oppriktige og faste tro. Dersom de hadde fortsatt å ydmyke seg for Herren og å trenge frem for nådens trone i bønn, ville de hatt en langt rikere åndelig erfaring enn de har nå. Det er altfor lite bønn, for lite syndserkjennelse. Mangelen på levende tro gjør at mange er uten den nåde som Kristus tilbyr i så rikt mål.

Gud ville prøve sitt folk. Han dekket over en feil i beregningen av de profetiske tidsperioder. De adventtroende oppdaget ikke feilen, heller ikke de lærdeste blant motstanderne. De sa: «Beregningen av de profetiske tidsperioder er riktig. En eller annen stor begivenhet vil inntreffe, men ikke den som Miller forutsier. Det er verdens omvendelse og ikke Kristi gjenkomst.»

Ventetiden gikk, og Kristus kom ikke for å utfri sitt folk. De som i oppriktig tro og kjærlighet hadde ventet ham, opplevde en bitter skuffelse. Likevel oppnådde Gud sin hensikt. De som hevdet at de ventet på Kristus, ble satt på en alvorlig prøve. Mange av dem var bare drevet av frykt. Deres trosbekjennelse hadde ikke hatt noen virkning på deres sinn og atferd. Da begivenheten uteble, gav de uttrykk for at de slett ikke var skuffet, for de hadde i grunnen aldri trodd at Kristus skulle komme. De var blant de første som gjorde narr av de sanne troende som sørget.

Men Jesus og himmelens englehær så med kjærlighet og medlidenhet på dem som var blitt prøvd og hadde vist troskap, men var blitt skuffet. Dersom sløret som skiller den synlige verden fra den usynlige, var blitt fjernet, ville de ha sett at engler holdt seg nær disse standhaftige menneskene for å verne dem mot Satans piler.Kildehenvisninger:

1) Åp 14,6.7
2) Dan 12,4
3) 2 Tess 2,3
4) Travels and Adventures of the Rev. Joseph Wolff l, s. 6
5) Samme, s. 7
6) Joseph Wolff, Researches and Missionary Labors, s. 62
7) 1 Mos 1,26; 3,17; 1 Tess 4,16; 1 Kor 15,23; Jes 11,6-9; Sal 8;
Journal of the Rev. Joseph Wolff,  s. 378,379
8) Dan 12,4; Wolff, s. 404,405
9) Journal of the Rev. Joseph Wolff, s. 96
10) Samme, s. 398,399
11) W.H.D. Adams, In Perils Oft, s. 192,201
12) Journal of the Rev. Joseph Wolff,  s. 377 ,389
13) Encyclopedia Britannica,  art. « Bengel»
14) L. Gaussen, Daniel the Prophet 2, forordet
15) Matt 21,8-16. 
16) 2 Pet 3,3.4
17) Matt 24,36.3.33
18) Matt 24,42-51; Luk 12,43; Åp 3,3
19) 1 Tess 5,2-5
20) Jes 66,5


 Neste kapittel: Varselsbudskapet som ble forkastet
Forside | Detaljert kapitteloversiktMot historiens Klimaks - En bok av Ellen Gould White.
www.mothistoriensklimaks.no