Mot historiens klimaks
Forside | Detaljert innhold | Kjøp & nedlasting | Link og litteratur

E.G White, Mot historiens klimaks. 
Detaljert kapitteloversikt0:   Forord ved forfatteren


1.   Jerusalems skjebne forutsagt | Jesus gråt over Jerusalem | Jesus forutser Jerusalems ødeleggelse | Jerusalems skjebne - et speilbilde av verden | En dødsdømt by | Frafallet når sitt klimaks | På flukt fra døden | Byen beleiret og jevnet med jorden | Jerusalems skjebne og verdens fremtid | Ref

2.   Kristenforfølgelse før og nå  | Forfølgelse under romermakten | Martyrenes blod var kristendommens såkorn | Hedenskapet infiltrerer kristendommen | Når kristne blir forfulgt | Ref

3.   Åndelig mørketid | En suveren kirkefyrste | En ny hviledag | Keiser Konstantins søndagslov | De mørke århundrer | Kirken øker sin makt | Hedensk filosofi får innpass i kirken | Forfølgelse og frafall | Ref

4.   Trofaste fakkelbærere | Storbritannia under press fra Rom | Valdenserne | I ly mellom fjellene | En nøktern livsstil | Da Bibelen var en forbudt bok | I hemmelig oppdrag | Sannhetens budbærere | Korstog mot valdenserne | Ref

5.   Reformasjonens morgenstjerne | Kirkens vranglære avslørt | Talsmann for trosfrihet | Pavens hevnaksjon skaper splid | Wiclif satte dype spor i britisk kirkeliv | Sannhetens forsvarer for britisk domstol | Et udødelig livsverk | En lysende åndshøvding | Wiclifs åndsfrender blir forfulgt | Ref

6.   Daggry over Europa | En lys fremtid | Wiclif viste vei | Oppstyr i Praha | Bibelen står over kirken | Hus og Hieronymus i felles innsats | Kirkemøtet i Konstanz | Hus drar til Konstanz | Fengslet og forhørt | Hus blir martyr | Hieronymus blir fengslet | Modig forsvarstale | Enda en martyr | Krig i Bøhmen | Pavelig diplomati | Det gryr av dag | Ref


7.   Luther skiller lag med Rom | Oppvekst og studieår | Munken blir professor| Oppstyr i Wittenberg | Avlatshandel | Luther til kamp mot avlatshandelen | Rystelse i Tyskland | Alene mot overmakten | Til forhør i Augsburg | Kurfyrsten forsvarer Luther | Rom øker presset mot Luther | Definitivt brudd | Sannheten vekker motstand | Ref


8.   Luther taler i riksdagen | Forsøk på å hindre Luther i å møte | Luther blir innkalt til riksdagen | Frem for keiser og fyrster | En nattlig bønnekamp | «Her står jeg» | Luthers skjebne i vektskålen | Hardt press mot Luther | I sikkerhet på Wartburg | Ref


9.   Lyset tent i Sveits  | Zwinglis oppvekst og utdanning | En ivrig bibelgransker | Forkynner evangeliet i Einsiedeln | Til domkirken i Zürich | Avlatshandel i Sveits | Svartedauen fremskynder reformasjonen | I opposisjon | Debatt om troens fundament | Ref


10. Reformasjonens gjennombrudd i Tyskland | Luther savnet av mange | Fanatikere skader reformasjonens sak | Luther urolig over utviklingen | Luther til felts mot fanatikerne | Fanatismen blusser opp igjen | Luthers bibeloversettelse fremmer reformasjonen | Ref


11. Fyrstene protesterer | Tysklands fiender sikrer reformasjonens utbredelse | Riksdagen drøfter religionsfrihet | Krisen i Speyer | Mye står på spill | De reformasjonsvennlige fyrstene protesterer | Reddet i siste øyeblikk | Confessio Augustana | Styrke gjennom tro og bønn | Ref


12. Reformasjonens skjebne i Frankrike | Forløper for reformasjonen i Frankrike | Guillaume Farel | Evangeliet får innpass | Til bålet | Farel forfulgt | Calvin blir reformator | Calvin tar fatt på sin livsoppgave | Forfølgelse og terror | Forfølgelsen får fryktelige følger | En grufull seremoni | Utryddelsen av protestantene edfestet | Farel i Sveits | Calvin kommer til Genève | Jesuitterordenen blir stiftet | Små nasjoner støtter reformasjonen | Ref


13. Det lysner i nord | Menno Simons - nederlandsk reformator | Forfølgelse i Nederland | Danmarks reformator | Reformasjonen når Sverige | Ref


14. Reformasjonen vinner terreng blant britene | Tyndale oversetter Det nye testamente | Andre reformatorer | Også i Skottland | Statsreligion og religionstvang | Metodismens grunnlegger | Evangeliets grunnsannheter i fokus | Wesley og Whitefield forkynner evangeliet i England | Metodistene forfulgt | De fremholdt Guds lov | Ref


15. Den franske revolusjon - en skrekkens nemesis | Bibelen undertrykt | Krig mot Guds ord | En slående oppfyllelse | Ateismen i høysetet | Fornuftens gudinne | Frankrike motarbeider reformasjonen | Sosiale onder | Last og luksus | Forkledd villfarelse | Bibelen igjen til heder og verdighet | Ref


16. På flukt til frihet | Fra forfølgelse til frihet | Med kurs for «den nye verden» | Misforstått religionsfrihet | Folkeøkning og idealsenkning | Økt sekularisering | Ref


17. Tegn i tiden | Løftene om Jesu gjenkomst tatt på alvor | De kristnes håp og forventning | Jordskjelvet i Lisboa | Uforklarlige naturfenomener | Passiv holdning til tidenes tegn | Budskapet om Jesu gjenkomst | Som på Kristi tid | I årvåkenhet og forventning | Ref


18. En mann for sin tid | Fra tvil til tro | Nytt syn på Bibelen | Jesu gjenkomst - en realitet | Bibelens profetier får ny aktualitet | Bibelens lengste tidsprofeti | En viktig oppdagelse | Gå og fortell! | «Stjernene skal falle» | Et varsel | Hån og motstand | Som i Noahs dager | Et gledens budskap | De som søker sannhet | Ref


19. Nytt lys | Mennesketanken er begrenset | Disiplenes skuffelse da Jesus døde | Etter oppstandelsen forstod de | Parallell til disiplenes erfaring | Ref

20. En verdensomfattende religiøs vekkelse | Et budskap om dommens time | Verdensmisjonæren Joseph Wolff | En global vekkelse | Jesuitt og lutheraner forkynner Jesu gjenkomst | Adventforkynnere i Frankrike og Sveits | Barnepredikanter i Skandinavia | Adventvekkelsen stod sterkt i Amerika | Kallet om å våke og vente | Hard påkjenning for de adventtroende | Forventning og skuffelse | Ref


21. Varselsbudskapet som ble forkastet | Åndelig stagnasjon | Resultatet av å forkaste lyset | «Babylon den store» i Johannes' åpenbaring | «Babylon»s fall | Frafallet brer seg | Åndelig mørketid | Ref


22. Oppfylte profetier | Klare bibeltekster | Lignelsen om de ti brudepikene | Fanatismen markerer seg | Et nærmere blikk på profetien | Midnattsropet | Ivrig forventning | Noen holdt ut | Ref

23. Timen da Gud skal holde dom | Alle ledd i profetien stemte | Helligdomssymbolikken klarlagt | Den gamle pakts helligdom | Den nye pakts helligdom | Mellommannen i den nye pakt | Helligdomsmysteriet løst | «Rensingen» av helligdommen | Ref


24. Hva gjør Kristus i dag? | En nødvendig gransking | «Brudgommen kommer!» | Den åpne og den lukkede døren | Ref


25. En stormakt i profetien  | Guds lov fikk en høyverdig plass | Varselsbudskapene i Johannes' åpenbaring | Skapelsen og hviledagen | «Draken» og «dyret» øver tvang | En ny makt står frem | Tyranniets identifikasjonsmerke | Samspill med Rom | Ref


26. Viktig reform | Tilbake til kilden | Det fjerde bud | Ingen vet dagen og timen | Hvorfor venter Herren? | Sannhetens vektere | Ref


27. Vekkelsesbevegelser i nyere tid | Kjennetegn på sann vekkelse | Kjennetegn på falsk vekkelse | Falsk etterligning | Lydighet fremfor alt | Lovens plass i Guds plan | Sann helliggjørelse | Misforstått helliggjørelse | Sunn livsstil - et moralsk ansvar | Mot stadig større lys | Den største gleden | Tro og lydighet | Ref


28. Den store regnskapsdagen | «Bøker ble åpnet» | Kristus - vår forsvarer | Når synden blir utslettet | En rettferdig dom | Vi bør vite hva som skjer | Kristus taler vår sak | Ref


29. Syndens oppkomst og lidelsens problem | En uløst gåte | Syndens opphavsmann | Guds tålmod med Lucifer | Erkeengelens forræderi | Hvorfor fikk synden innpass? | I opposisjon til himmelens lov | Golgata avslører bedrageren | Et skuespill for universet | Ref


30. Djevelens strategi  | En kamp på liv og død | Utsatt for bedrag | I kamp mot ondskapens makter | Ref


31. Åndemakter i funksjon  | Hva Bibelen lærer om englene | Demoner - finnes de? | Bibelske eksempler | De som avviser djevelens eksistens | Ref


32. På fast grunn  | Farlige feller | Mange farer vill | Vi skjønner bare stykkevis | Populære ideologier | Skeptisk til Bibelen | Tro og tvil | Fast tillit til Gud | Ref


33. Historiens første løgn  | «Dere kommer slett ikke til å dø!» | En falsk lære | Blir alle frelst? | De ugudeliges skjebne | Villig lydighet bringer lykke | Guds barmhjertighet | Bak dødens port | Oppstandelseshåpet | En tid for dom | Ref


34. Kan de levende samtale med de døde?  | Et farlig bedrag | Overnaturlige foreteelser | Spiritismen appellerer til sansene | Forbudte kontakter | Moderne spiritisme | Det eneste vern mot bedrag | Ref


35. Trosfriheten truet  | Krav om ufeilbarhet | Katolisismen vinner terreng | Ytre prakt | Hva med skriftemålet? | En dyster historie | Burde protestantene søke nærmere kontakt med Rom? | Symbolet på romerkirkens makt | Kristne sabbatsholdere i Etiopia | Pavemakten mot nye høyder | Ref


36. Krisetimen nærmer seg  | En truende krise | Loven som ingen kan endre | Følgen av å forkaste Guds lov | Lovløsheten øker | Tragedier og naturkatastrofer | De lojale blir anklaget | Ref


37. Vårt eneste sikre vern  | Bibelen og Bibelen alene | Menneskelig autoritet er upålitelig | Uvitenhet er ingen unnskyldning | Personlig studium nødvendig | Farlig å så tvil | Bibelen som leveregel | Ref


38. Guds siste varselsbudskap | Om å forlate «Babylon» | Omfattende motstand mot Guds lov | Verden på valg | Kampen intensiveres | En tid med trengsel | Evangeliet skal opplyse jorden | Ref


39. Harde tider | Når nådetiden opphører | En dømt minoritet | En kamp i angst og smerte | En «Jakobs-kamp» for de trofaste | En tro som tåler prøven | Helhjertet overgivelse til Gud | Det siste store bedrag | Jaget og forfulgt | De sju siste plager | Gud verner om sitt folk | Forløsningen stunder til | Ref


40. Utfrielsen | Det store vendepunktet | Naturkrefter i aksjon | Herrens dag | Kristi gjenkomst | Døde står opp | Inn i den hellige byen | Den første og den annen Adam møtes | Et utvalgt folk | Kristi offer - et studium gjennom evigheten | Ref


41. Jorden legges øde  | Når nederlaget er et faktum | Falske hyrder | Oppgjørets time | Satan bundet | En nødvendig domshandling | Ref


42. Når alt blir nytt  | Et desperat angrep | Kristus mottar hyllest | «Bøker ble åpnet» | En slagen fiende | Guds rettferdighet er åpenbar | De ugudeliges skjebne | Kristi sårmerker | De frelstes arv | Guds kjærlighets triumf | RefMot historiens Klimaks - En bok av Ellen Gould White.
www.mothistoriensklimaks.no